viernes, 26 de julio de 2019

INICI DE CURS 2019-20 AL

Per a inici de curs imprimirem aquest quadern
https://www.orientacionandujar.es/2019/07/23/super-cuaderno-de-la-maestra-o-de-al-pt/

Per als alumnes de primer https://www.imageneseducativas.com/metodo-los-20-dias-lectoescritura/

Per a generar ACIS https://drive.google.com/drive/folders/0BzwLRiFrgn1IYld4Mk4tTTh3V2s

Per avaluar autisme  https://es.scribd.com/document/275643992/Escala-M-Chat-AUTISMO

Per expressió oralhttp://www.elblogdemanuvelasco.com/2015/12/la-ruleta-de-la-fantasia-actividad-de.html?m=1

Per millorar la competència comunicativa
https://www.educaixa.com/ca/-/programa-comunica

Avegades no saben nugar-se les sabates mirarem aquest recurs és molt divertit.
 https://www.facebook.com/100031310384260/posts/169461757440836/

INICI DE CURS 2019-20 AL

Per aquest curs 2019-20 ja tenim l'ordre que regula tots els aspectes concrets 

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019- 2020. [2019/7218]
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7218.pdf

Al punt 6.2.6  es regula els aspectes d'audició i llenguatge :


6.2.6. Especialitats de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge
1. El personal docent especialitzat de suport de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge en centres educatius amb unitats específiques
autoritzades, ha d’atendre preferentment l’alumnat escolaritzat en la
unitat específica, però quan les necessitats ho permeten, podrà atendre
també un altre alumnat escolaritzat al centre, de manera transitòria o
permanent.
2. Les funcions del personal de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i
Llenguatge són les que estableix l’article 42 de l’Ordre 20/2019.
3 Els i les especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, conjuntament amb l’especialista en orientació educativa, han
d’assessorar el professorat en l’atenció a l’alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu a l’aula ordinària des d’una perspectiva
inclusiva.
4. L’especialista d’Audició i Llenguatge ha d’assessorar els i les
mestres d’Educació Infantil i col·laborar amb aquests en el disseny i
implementació de programes d’estimulació del llenguatge oral dirigits
a tot l’alumnat d’aquesta etapa.
5. El nombre de sessions d’atenció a l’alumnat escolaritzat en l’aula
ordinària, calculades en franges de 30, 45 o 60 minuts, s’ha de determinar en funció de la intensitat establida en l’informe sociopsicopedagògic i concretada en el Pla d’actuació personalitzat, tot considerant els
criteris següents:
a) Intensitat baixa: fins a un màxim de 2 sessions/setmana (1 o 2
sessions)
b) Intensitat mitjana: fins a un màxim de 4 sessions/setmana (3 o
4 sessions)
c) Intensitat alta: fins a un màxim 6 sessions/setmana (5 o 6 sessions)
6. Els programes personalitzats per a l’adquisició i l’ús funcional de
la comunicació, el llenguatge i la parla, referits a l’article 21 de l’Ordre
20/2019, de 30 d’abril, s’han d’aplicar en els casos en què les competències comunicatives estiguen greument afectades i, per tant, requerisquenuna intervenció molt especialitzada.

7. Els programes destinats a l’alumnat amb dificultats específiques
d’aprenentatge de la lectura i escriptura no poden aplicar-se en l’etapa
d’Educació Infantil, i s’han d’aplicar excepcionalment en el primer curs
d’Educació Primària. Si l’alumnat d’aquests nivells presenta dificultats
manifestes en l’àmbit de la lectura i l’escriptura, s’ha de procurar la
resposta educativa amb l’aplicació de programes i mesures de nivells II
i III desenvolupades per l’equip docent amb l’assessorament i, si escau,
el suport puntual, del personal especialitzat d’Audició i Llenguatge o de
Pedagogia Terapèutica.
8. Per a l’alumnat d’Educació Infantil que presenta dificultats en el
llenguatge, la parla o qualsevol aspecte de la comunicació, s’han de prioritzar les mesures de resposta de nivell II i III dins l’aula ordinària i en
contextos habituals de comunicació, desenvolupades per l’equip docent
amb l’assessorament del personal especialitzat d’Audició i Llenguatge.