miércoles, 27 de julio de 2016

MARC LEGAL 2016 MESTRA DE LOGOPÈDIA


La Conselleria ha aprovat totes les resolucions per inici de curs de centres ordinàris i d'educació especial.
A vegades als mestres ens costa estar al dia de les lleis però hi ha alguns canvis que tenim que conèixer. 

He trobat aquest blog d'un inspector d'Alacant que es diu Andrés Alagarda Mocholí que és excel·lent i podem trobar moltíssima informació actual.Jo fa 18 anys que treballe i alguns conceptes no els tenia actualitzats i he trobat moltíssima informació actualitzada i fàcil de trobar.Mil gràcies .

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2016-2017

 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial per al curs 2016-2017

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2016-2017.


RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017.En la resolució d'inici de curs de 1 de juliol de 2016 que es dicten instruccions per a centres de primària com a logopèdes tenim que fixar-nos en :
Algunes funcions dels psicopedagogs de l'SPE com son:

Fer informe de determinació de necessitats de COMPENSACIÓ i de nee previ a l'escolarització conforme l'Ordre 7/2016 de 19 d'abril,article 24.

Col·laborar amb les tutores, els tutors i mestres de PedagogiaTerapèutica en la prevenció i detecció primerenca de necessitats específiques de suport educatiu, en la intervenció sobre aquestes, així com en el seguiment de la seua evolució.

Coordinar l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per a identificar les seues necessitats d’accés, participació i aprenentatge i realitzar l’informe psicopedagògic preceptiu amb una proposta per al pla d’actuació que incloga l’adopció de mesures educatives ordinàries i extraordinàries, que permeten donar resposta a aquestes necessitats de manera coordinada i sistemàtica.

Actualització i manteniment a Ítaca de les dades corresponents a l’alumnat amb necessitats específiques de suport, en col·laboració amb els equips directius dels centres que atenga.

Coordinar l’elaboració col·legiada de l’informe tècnic per al dictame d’escolarització.
Proposar els criteris i els procediments previstos per a real.

En tant als mestres de logopèdia també han canviat algunes cosetes.L'atenció es prioritariament amb criteris d'inclusió dins de l'aula(punt e article 3.2.)

SUBVENCIONS ALUMNES NEE DE LA CONSELLERIA

El 12 de juliol amb l'ordre 32/2016  la Conselleria d’Educació,Investigació, Cultura i EsportConselleria de Educación,ha apovat les bases per a la concessió de subvencions per a fer activitats complementàries per alumnes d'educació especial escolaritzats en centres d'educació especial o unitats d'ee ubicades en centres ordinàries.Podeu llegir tota la normativa a
http://normativaeducacion.blogspot.com.es/2016/07/ayudas-actividades-complementarias.html
Encara no s'han publicat les ajudes del MEC per alumnes amb neee

sábado, 23 de julio de 2016

FONOAUDIOLOGIA I DEGLUCIÓ.

En esta pàgina de fonoaudiología està una escala de desarrollo de lenguaje para niños pequeñitos me parece de interés però no està actualizada desde hace dos años.
https://fonoaudiologos.wordpress.com/2012/10/11/desarrollo-del-lenguaje-expresivo-y-comprensivo-en-el-nino/

i uns crites d'avaluació per a disfagia.
https://fonoaudiologos.wordpress.com/2012/12/08/587/#more-587

A l'escola no ho tenim que fer ,aquestes valoracions ho fan els metges i nosaltres només fem un tractament escolar però com tinc interés per aquest tema intentaré anar buscant informació fàcil per entendre.

FILLANYPDF

ÉsVaig trobar una informació sobre una ferramenta on line que sense registre podies usar.Pujant un pdf podies modificar-ho posant més dibuixos,formes o reomplint amb més informació.Pareixia senzilla i permet que busquem projectes o materials que ens agraden i modificar-los per adaptar-los als nostres alumnes.PERò no dia que era pagant.Així que no ens val per a l'escola pública.Continuarem pasant els pdf a word amb ferramentes on line i modificant los després.

APP IPAD PER A DIBUIXAR

M'encanta dibuixar i aquest estiu estic aprenent a dibuixar amb l'ipad.No és com tindre una tauleta per dibuixar però crec que és interessant per motivar l'aprenentatge dels meus alumnes .Hi ha aplicacions molt bones com:

-morpholio journal
-inkpad
-autodesk sketchbook
-minidraw2
-minidraw 2 starter
-2d pinta,dibuja,boceto,collage
-duckie deck huff  n'puff

BEQUES PER ESTUDIAR A LA UJI

Com que tinc un fill estudiant a la Universitat m'interesa el tema de es beques i he fet aquesta entrada per ajudar a difondre la iformació ja que com sempre els canvis els fan en juliol i agost.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-6846

Han obert el plaç per a beques de col·laboració amb la UJI fins a la primera setmana de setembre  http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/grado.html

Durant l'estiu han modificat els umbrals de beques encara que no se si en el benefici a les famílies o en el seu perjudici.Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, BOE por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

LA TEORIA TAMBÉ FA FALTA PER A LA PRÀCTICA EDUCATIVA

Aquest mes de juliol he ajudat a algunes companyeres en les oposicions.M'adonat que saben moltíssim més que jo de teoria.Jo vaig formar-me ja fa molts anys i he continuat però quasi sempre buscant formació pràctica i he deixat de banda la teoria.
He descobert que des de que vaig estudiar jo han aparegut nous enfocaments teòrics que canvien alguns principis que jo tenia com certs .

Podem llegir articles molt interessants sobre neurociència i educació comhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052003000100011

lunes, 11 de julio de 2016

GRÀCIES A L'ESCOLA D'ESTIU DEL RMP

Aquesta setmana passada del mes de juliol mestres de tot Castelló hem estat de formació gràcies al moviment de Renovació Pedagògica.Ens hem carregat de forces per al curs pròxim.

La necessitat de tornar al material manipulatiu i més quatidià ha sigut constant en tots els tallers.

Farem un racó amb materials com el taller MANOS EN FORMA que van fer alguns companys mestres gràcies al MRP  http://mrpcastello.blogspot.com.es/p/materials.html però enfocat no a l'escriptura sino a logopèdia.
i també del grup BUFANUVOLS un material per manipular les matemàtiques
http://mrpcastello.blogspot.com.es/p/materials-bufanuvols.html

Moltes gràcies a tots els ponents:Rocio i Javier d'Amesti, a Ramón i Ester de Descobrim Junts, a Maribel i Llucia de Xucurruc i a Rosa Mestre i Malu de Putxinel·li i a totes les Bufanúvols i a tots els membres del Moviment de Renovació Pedagògica.